پای تایم

  • سمت : CTO and Full Stack Developer
  • تاریخ : 1400 فروردین
پای تایم

پای تایم یک شبکه اجتماعی می باشد که کمک میکنه شما هدفات رو مدیریت کنی بیس کار با nodejs | reactjs | react-native پیاده سازی شده که بعنوان مدیرفنی و بک اند دولوپر در پای تام کار میکنم

  • node
  • nestjs
  • react
  • react-native
اطلاعات پروژه :
  • مشتری : پای تایم
  • دسته : CTO and Full Stack Developer
  • تاریخ : 1400 فروردین
  • موقعیت : Germany